Galway, Irlandia

Kultura i język krajów ameryki łacińskiej

Latin American Studies

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Grupa kierunków: społeczne
Strona www uczelni: www.nuigalway.ie/
Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Tylko język jest w stanie zachować kulturę. Nic nie jest stracone, póki lud mówi swoim językiem.
Autor: Otar Iosseliani, wywiad, 2003
Kultura
Człowiek stworzył kulturę. Kultura, ten niebiologiczny wytwór powstały na bazie biologii, modyfikowała, modyfikuje i będzie modyfikować biologię człowieka.
Autor: prof. Krzysztof Kaczanowski
Kultura
Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
Autor: Platon
Polityka Prywatności