Lublin, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Wydział Nauk Humanistycznych
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska KUL
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
Polityka Prywatności