państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora w dyscyplinie pedagogika nadawany jest przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która: - posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny - zdała egzaminy doktorskie - przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
  2. wyznaczenie recenzentów
  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadanie stopnia doktora.
Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).
więcej >>>
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności