Wrocław, Polska

Językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. W związku z tym, od roku akademickiego 2013/2014, otwierają się nowe możliwości przed studentami i absolwentami, nie tylko WSF, ale także innych uczelni, osobami zainteresowanymi prowadzeniem badań naukowych i popularyzowaniem nauki w zakresie językoznawstwa.

Tematyka powstających w WSF rozpraw doktorskich skupia się wokół zagadnień językoznawstwa teoretycznego, językoznawstwa stosowanego oraz interdyscyplinarnych badań lingwistycznych. Badania prowadzone w ramach projektów prac doktorskich dotyczyć mogą problematyki wybranego języka, obcego lub polskiego, lub grupy języków. Rozprawa doktorska przygotowywana jest w języku polskim lub, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału, w języku obcym.
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.
Polityka Prywatności