Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

Nauki o obronności

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia przeznaczone są dla osób cywilnych, wojskowych i personelu pozostałych służb mundurowych zaangażowanych profesjonalnie w obszarze obronności lub przejawiających zainteresowanie w aktywizacji zawodowej lub społecznej w tym zakresie w przyszłości.

Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej problemów obronności zawartych w specjalnościach określonych uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Tymi specjalnościami są: dowodzenie, sztuka wojenna, strategia obronności, ekonomika obronna, logistyka, dydaktyka obronna, zarządzanie zasobami obronnymi, zarządzanie instytucjami publicznymi, zarządzanie w środowisku informacyjnym, zarządzanie w środowisku teleinformacyjnym oraz operacje i techniki operacyjne.

Program studiów obejmuje różne formy zajęć dydaktycznych, których celem jest opanowanie wiedzy merytorycznej z zakresu nauk o obronności i umiejętności metodycznych w prowadzeniu badań oraz ich opracowania w formie rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. Studia stacjonarne są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne są odpłatne. Studia niestacjonarne realizowane są na comiesięcznych, trzydniowych zjazdach w okresie października do czerwca w dniach: piątek, sobota, niedziela. W okresie zjazdów doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, uzyskują zaliczenia oraz zdają kolokwia i egzaminy, a także prowadzą badania naukowe i korzystają z pomocy swoich opiekunów naukowych albo promotorów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów stacjonarnych wykonują te zadania również poza okresami zjazdów.

Studia pozwalają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o obronności, co jest istotnym argumentem podczas ubiegania się o zatrudnienie w instytucjach obronnych, szkolnictwie i instytutach naukowych podejmujących problemy obronności. Doktorat jest również świadectwem opanowania profesjonalnej wiedzy i umiejętności pozwalających rozwiązywać różne, złożone problemy obronności.

Polityka Prywatności