Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Wrocław, Polska

Nauki o Kulturze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych powstały w 2008 r. i są trzecim poziomem kształcenia na poziomie wyższym, przygotowującym do pracy naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i innych instytucjach. Studia odbywają się w trybie stacjonarnym, są bezpłatne i trwają 4 lata (8 semestrów).

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego) oraz spełniają warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego (szczegółowe informacje w zakładce - ZASADY).

Studia prowadzone są w zakresie następujących dyscyplin naukowych:

- archeologia,
- kulturoznawstwo,
- nauki o sztuce.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również absolwenci kierunku etnologia i muzykologia.

Promotorami prac mogą być samodzielni pracownicy:

- Instytutu Archeologii,
- Instytutu Historii Sztuki,
- Instytutu Kulturoznawstwa,
- Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej,
- Katedry Muzykologii.

Polityka Prywatności