Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Filologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w następujących dyscyplinach: bibliologia i informatologia, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Absolwenci studiów mają wiedzę specjalistyczną oraz wykształcenie humanistyczne, uwzględniające tradycje Uczelni i Wydziału. Po ukończeniu studiów i obronie rozprawy doktorskiej otrzymują stopień doktora nauk humanistycznych w odpowiedniej dyscyplinie.

Program kształcenia na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje:

- prowadzenie badań naukowych (zgodnie z zasadą "kształcenie przez badanie") pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), przygotowujące do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska naukowego;

- zajęcia obowiązkowe i do wyboru oraz praktyki zawodowe. Umożliwiają one poznanie metodyki i metodologii badań naukowych, uzyskanie kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowej i społecznej roli uczonego, a także przygotowują do pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej.

Zaawansowana wiedza humanistyczna, a także różnorodne umiejętności (m.in. definiowania problemów; formułowania i oceniania argumentów; krytycznej analizy, interpretacji i ocen wypowiedzi własnych i cudzych; budowania sfunkcjonalizowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych; współpracy w grupie i in.), których uzyskanie umożliwiają zajęcia na SSWFil. i prowadzone podczas studiów badania, wyposażają absolwentów w kompetencje pozwalające na pracę w sferze nauki, a także w innych obszarach aktywności zawodowej (media, organizacja życia kulturalnego, współpraca międzynarodowa na różnych poziomach, administracja publiczna itp.)

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności