Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Biologia

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Biologicznych są bezpłatne, prowadzone w formie studiów stacjonarnych w systemie czteroletnim, dziennym.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz praw i obowiązków doktoranta znajdują się
w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

W czasie studiów doktoranci podlegają zarówno kształceniu specjalistycznemu, które odbywa się indywidualnie pod opieką opiekuna naukowego/promotora, jak również zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych objętych programem studiów przygotowanym zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. i 1 lipca 2013 r.

Program studiów z wykazem przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych oraz wykazem praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów i obronie rozprawy doktorskiej absolwenci otrzymują stopień doktora w dziedzinie nauk  biologicznych, dyscyplinie biologia lub ekologia.

Podstawowym zadaniem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej w dziedzinie nauk biologicznych oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, jednak absolwenci studiów doktoranckich naszego wydziału znajdują zatrudnienie nie tylko w macierzystej uczelni, czy innych uczelniach wyższych, ale również w jednostkach zajmujących się monitoringiem badań klinicznych, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach jak laboratoria zajmujące się badaniami in vitro, w sektorze biofarmaceutycznym, jako przedstawiciele naukowo-handlowi w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych, zajmują się też monitoringiem bioróżnorodności, znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz w parkach narodowych i rezerwatach.