Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Biologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Biologicznych są bezpłatne, prowadzone w formie studiów stacjonarnych w systemie czteroletnim, dziennym.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz praw i obowiązków doktoranta znajdują się
w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

W czasie studiów doktoranci podlegają zarówno kształceniu specjalistycznemu, które odbywa się indywidualnie pod opieką opiekuna naukowego/promotora, jak również zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach i praktykach zawodowych objętych programem studiów przygotowanym zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. i 1 lipca 2013 r.

Program studiów z wykazem przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych oraz wykazem praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów i obronie rozprawy doktorskiej absolwenci otrzymują stopień doktora w dziedzinie nauk  biologicznych, dyscyplinie biologia lub ekologia.

Podstawowym zadaniem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej w dziedzinie nauk biologicznych oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, jednak absolwenci studiów doktoranckich naszego wydziału znajdują zatrudnienie nie tylko w macierzystej uczelni, czy innych uczelniach wyższych, ale również w jednostkach zajmujących się monitoringiem badań klinicznych, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach jak laboratoria zajmujące się badaniami in vitro, w sektorze biofarmaceutycznym, jako przedstawiciele naukowo-handlowi w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych i biomedycznych, zajmują się też monitoringiem bioróżnorodności, znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz w parkach narodowych i rezerwatach.

Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
Biologia
Umysły i charaktery mężczyzn i kobiet rozjeżdżają się w kompletnie różne strony. Każdy ma swoje zdanie i twardo go broni, a tymczasem hormony buzują i choć się opieramy intelektem, w końcu wygrywa biologia. I nie wiemy, dlaczego ulegamy. To mocowanie się jest fascynujące. Potem rodzi się namiętność, która może się mienić rożnymi odcieniami. Gdy partnerzy mają żywy temperament, chęć zabawy i radości, to ich związek i seks też inaczej się układają. Czasem chciałbym zepchnąć w kąt nasz „intelektualizm” i zbliżyć się witalnością do człowieka epoki kamienia.
Autor: Ireneusz Czop, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 24 marca 2007
Biologia
(…) świat biologii niewiele różni się od świata ludzi w momencie, kiedy ci ludzie nie podlegają żadnym regułom i zasadom moralnym. Socjalne odruchy tych dzieci są zbliżone do odruchów stadnych.
Autor: Andrzej Celiński, wywiad, 2005
Biologia
Największym nieszczęściem kobiet stało się równouprawnienie. Biologia, niestety, nie poszła z postępem.
Autor: Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać z mężczyzną
Polityka Prywatności