Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Sztuki piękne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia doktoranckie w zakresie dyscypliny Sztuki Piękne realizowane w systemie studiów stacjonarnych III stopnia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu trwają 4 lata i kończą się obroną pracy doktorskiej. Celem studiów doktoranckich jest wykształcenie kadry o wysokich kompetencjach w zakresie najnowszej wiedzy i umiejętności jej zastosowania praktycznego do prowadzenia samodzielnej kreatywnej działalności twórczej oraz uczestnictwa w budowaniu kultury artystycznej środowiska twórczego w kraju i za granicą. Program studiów obejmuje przedmioty stałe i fakultatywne realizowane poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, konwersatoriach, laboratoriach, prezentacjach dorobku artystycznego, ćwiczeniach i dyskusjach oraz praktykach zawodowych. Temat doktoratu i problem artystyczny jest formułowany na I roku studiów i realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu pod merytoryczną opieką promotora.
Polityka Prywatności