Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Celem studiów jest stworzenie doktorantom możliwości pogłębienia wiedzy i zdobycie umiejętności jej naukowego i dydaktycznego wykorzystania. Do szczegółowych celów studiów należy przygotowanie doktorantów do:

• napisania rozprawy doktorskiej

• samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki

• poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu subdyscyplin pedagogicznych

• złożenia egzaminów doktorskich przewidzianych ustawą o stopniach i tytule naukowym

• nabywania doświadczenia pedagogicznego w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Polityka Prywatności