Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki prawne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa, adresowane do kandydatów posiadających tytuł magistra, a tym samym posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą i przygotowanych do twórczej pracy zawodowej, umożliwiają ich uczestnikom pogłębienie i poszerzenie wiedzy w zakresie prawa i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej. Umożliwiają też uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Program studiów zapewnia przygotowanie do wszystkich wymaganych egzaminów doktorskich, a także opiekę naukową osoby, która gotowa jest podjąć się pełnienia funkcji promotora w przyszłym przewodzie doktorskim. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem (w tym do prowadzenia zajęć dydaktycznych) i przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendium doktoranckiego oraz różnych form pomocy materialnej.
Polityka Prywatności