Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki o zarządzaniu

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, a pragną kontynuować naukę, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje studia III stopnia – studia doktoranckie. Wydział oferuje te studia w dwóch dyscyplinach: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu w trybie stacjonarnym. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów oraz przygotowują rozprawy doktorskie. Uczestnicy studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendiów oraz różnych form wspierania rozwoju naukowego. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej oraz aktywności organizacyjnej na rzecz Wydziału. Doktoranci nabywają podczas studiów umiejętności, dzięki którym potrafią: korzystać z literatury światowej z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu, interpretować zaobserwowane fakty z zakresu zarządzania, porównać i ocenić poglądy naukowe dotyczące badanego zagadnienia na podstawie studiów literatury, efektywnie zaprezentować swoje poglądy i prowadzić dyskusję naukową, interpretować związki zachodzące w ekonomii, przygotować publikacją naukową, zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu, pozyskiwać środki na badania naukowe oraz kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów.
Polityka Prywatności