Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki o sztuce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia doktoranckie w dyscyplinie Nauk o Sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu to studia z zakresu nauk humanistycznych, czteroletnie (III stopnia), kończące się obroną rozprawy doktorskiej. Umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy humanistyczno-artystycznej i prowadzenie własnych badań pod opieką naukową grona specjalistów – historyków sztuki, konserwatorów, muzeologów, zabytkoznawców. Postępowanie rekrutacyjne jest egzaminem przeprowadzonym w formie rozmowy kwalifikacyjnej, ocenianej w oparciu o złożone dokumenty i wstępną koncepcję pracy doktorskiej. Temat i pełen zakres badawczy rozprawy formułowany jest z tutorem (na pierwszym roku studiów) i promotorem (na wyższych latach). Program studiów umożliwia fakultatywny wybór przez doktoranta zajęć dydaktycznych: wykładów monograficznych, wykładów specjalistycznych - kierunkowych, seminariów i konwersatoriów – zgodnie z głównym nurtem zainteresowań. Przedmiotem stałym przez 4 lata studiów jest seminarium doktoranckie. Student podejmuje także obowiązki dydaktyczne zgodnie z regulaminem studiów. W ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych, w których uczestniczą doktoranci przewidziane są: filozofia, estetyka (do wyboru), język obcy (do wyboru), kursowe wykłady „epokowe”: wybrane zagadnienia z dziejów sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej i współczesnej, wykład monograficzny z historii sztuki (do wyboru), wykład z wybranego przedmiotu: np.: antropologia kultury, etnologia, teoria kultury, psychologia sztuki, metodologia nauk humanistycznych, konwersatorium z historii sztuki (do wyboru) , udział w seminariach dyplomowych prowadzonych przez promotora, seminarium doktoranckie. Przez cały okres trwania studiów doktorant korzysta z indywidualnych konsultacji promotorskich.
Polityka Prywatności