Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Nauki o polityce

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce trwają cztery lata, kończą sie obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora.

Celem studiów jest stworzenie doktorantom możliwości pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o polityce i zdobycie umiejętności jej naukowego i dydaktycznego wykorzystania.

W sposób szczególny celem jest przygotowanie doktorantów do:

  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych
  • poszerzenia wiedzy z zakresu nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów i obszarów badawczych
  • pisania rozprawy doktorskiej
  • złożenia egzaminów doktorskich przewidzianych ustawa o stopniach i tytułach naukowych
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych
Polityka Prywatności