Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Toruń, Polska

Matematyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne

Studia doktoranckie w zakresie matematyki trwają cztery lata i odbywają się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna naukowego. Ich celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, przygotowanie do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskanie przez uczestników studiów stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Program studiów obejmuje:

  • pięć rocznych wykładów kierunkowych,
  • seminarium doktoranckie przez cały okres studiów,
  • seminarium naukowe na dwóch ostatnich latach studiów,
  • roczny wykład z przedmiotu dodatkowego,
  • trzy lata konwersatorium ze specjalistycznego języka angielskiego,
  • roczne zajęcia pozwalające zdobyć kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod nauczania,
  • (współ)prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godzin.
Matematyka
Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Matematyka
Bez nabytej na lekcjach matematyki kultury logicznego myślenia parlamentarzyści wciąż będą w ustawach pisać „i” zamiast „lub” albo odwrotnie. Bez elementarnej wiedzy matematycznej poważny dyskurs na tematy ekonomiczne czy socjologiczne wciąż będzie oparty na bałamutnych pojęciach średniej statystycznej, bo inne pojęcia, np. mediana, wariancja czy dystrybuanta będą poza zasięgiem intelektualnym tak polityków, jak dziennikarzy i obywateli.
Autor: Stanisław Bajtlik, Nie ma demokracji bez matematyki. Nie odejmować, ale dodawać, polityka.pl, 20 maja 2010
Matematyka
Pewności. Imieniem twoim jest matematyka!
Autor: Willard Van Orman Quine
Matematyka
Dlaczego ludzie uczą się matematyki? Aby nauczać matematyki innych.
Autor: Hugo Steinhaus
Polityka Prywatności