Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Literaturoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Studia Doktoranckie w zakresie Literaturoznawstwa trwają cztery lata (osiem semestrów) i kończą się uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.

Głównym celem studiów jest napisanie dysertacji doktorskiej i pozyskanie zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie badawczej literaturoznawstwa. Adresatami Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa są osoby, którym zależy na pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności i wykształceniu nowych postaw w zakresie badań literatury i kultury, nauczyciele w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarze różnych mediów, tłumacze, animatorzy kultury.

Studia stwarzają warunki do uzyskania kompetencji ogólnych oraz szczegółowych poprzez:

1. realizację programu studiów,

2. prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora,

3. uczestnictwo w projektach i zespołach badawczych,

4. uczestnictwo i organizację życia wspólnot akademickich i społecznych.

Uczestnicy studiów mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie, tzw. stypendia projakościowe oraz o pomoc materialną.

Absolwenci Studiów Doktoranckich w zakresie Literaturoznawstwa znają najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z literaturoznawstwem, znają zaawansowaną metodykę i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Potrafią pisać oryginalne prace naukowe. Są świadomi swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
Polityka Prywatności