Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Studia doktoranckie w dyscyplinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, skierowane są do absolwentów studiów wyższych, legitymujących się dyplomem magistra, uzyskanym na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Studia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w w/w dyscyplinie. Przygotowują do samodzielnej i twórczej działalności badawczej i pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym oraz do uzyskania stopnia doktora. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, nominalny czas ich trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich. Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i przeprowadzenie przewodu doktorskiego, prowadzącego do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
Konserwacja
Konserwacja żywności
Polityka Prywatności