Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Geografia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii istnieją od 2006 r. Początkowo prowadzone były na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, a od 2012 r. na Wydziale Nauk o Ziemi. Studia prowadzone są w oparciu o zespół samodzielnych pracowników naukowych Wydziału, tj. profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących nauki geograficzne, nauki o glebie i geologię. Tematyka prowadzonych przez doktorantów studiów/badań obejmuje bardzo szeroki zakres problematyki dotyczącej współczesnego i dawnego środowiska geograficznego Ziemi. Studia doktoranckie prowadzone są jako 4-letnie, bezpłatne, studia stacjonarne. Studia objęte są różnymi formami stypendiów naukowych, których przyznanie na pierwszym roku studiów uzależnione jest od wyników (rankingu) postępowania rekrutacyjnego, a w kolejnych latach studiów od osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych doktoranta. Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników do działalności badawczej i twórczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
Geografia
Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ ge – „ziemia” i γράφω grapho – „piszę”. Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy „geografia” terminu „nauki geograficzne”.
Geografia
Uznając przyrodnicze podstawy naszej nauki, zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że geografia stoi niejako w pośrodku między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. W tym tkwią trudności umieszczenia geografii w jakimkolwiek systemie nauk.[...] W pojęciu krajobrazu geograficznego jako całości wyraża się główne zadanie oraz istotny cel geografii. Geografia jako nauka posiada właściwy sobie charakter. Tedy na pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć możemy: geografia jest to geografia.
Autor: Stanisław Pawłowski, O przyrodniczych podstawach geografii i o jej istocie, „Kosmos” 1932, seria A. Rozprawy, t. 57, z. I/IV.
Geografia
Kryzysy międzynarodowe i wojny peryferyjne mają jeden pożyteczny skutek: uczą nas geografii!
Autor: anonim
Geografia
Nauka geografii wkracza we wszystkie prawie gałęzie pracy ludzkiej: tak jak w szkole nie ma przedmiotu, który by nie wiązał się ściśle, a nawet koniecznie z nauką geografii, tak w życiu codziennym nie ma zajęcia, w którem by wiadomości, rozumowania i metody geograficzne nie mogły przynieść dużo posiłku i korzyści. Nic w tym dziwnego: nauka ta bowiem opiera się z natury rzeczy na materiałach bardzo różnorodnych, posiada charakter w wysokim stopniu syntetyczny i w każdym ze swych działów styka się z przedmiotami właśnie w szkole i w życiu najważniejszymi – z ziemią martwą, z przyrodą żywą i z człowiekiem. Tu tkwi źródło wielkiego znaczenia wychowawczego, jako też praktycznego nauki geografii.
Autor: Ludomir Sawicki, Zakłady państwowe a geografia ojczysta, „Przegląd Geograficzny” 1918, t. 1, z. 1–2.
Polityka Prywatności