Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Toruń, Polska

Geografia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie geografii istnieją od 2006 r. Początkowo prowadzone były na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, a od 2012 r. na Wydziale Nauk o Ziemi. Studia prowadzone są w oparciu o zespół samodzielnych pracowników naukowych Wydziału, tj. profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących nauki geograficzne, nauki o glebie i geologię. Tematyka prowadzonych przez doktorantów studiów/badań obejmuje bardzo szeroki zakres problematyki dotyczącej współczesnego i dawnego środowiska geograficznego Ziemi. Studia doktoranckie prowadzone są jako 4-letnie, bezpłatne, studia stacjonarne. Studia objęte są różnymi formami stypendiów naukowych, których przyznanie na pierwszym roku studiów uzależnione jest od wyników (rankingu) postępowania rekrutacyjnego, a w kolejnych latach studiów od osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych doktoranta. Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie ich uczestników do działalności badawczej i twórczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
Geografia
Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ ge – „ziemia” i γράφω grapho – „piszę”. Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy „geografia” terminu „nauki geograficzne”.
Geografia
Uznając przyrodnicze podstawy naszej nauki, zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że geografia stoi niejako w pośrodku między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi. W tym tkwią trudności umieszczenia geografii w jakimkolwiek systemie nauk.[...] W pojęciu krajobrazu geograficznego jako całości wyraża się główne zadanie oraz istotny cel geografii. Geografia jako nauka posiada właściwy sobie charakter. Tedy na pytanie, co to jest geografia, odpowiedzieć możemy: geografia jest to geografia.
Autor: Stanisław Pawłowski, O przyrodniczych podstawach geografii i o jej istocie, „Kosmos” 1932, seria A. Rozprawy, t. 57, z. I/IV.
Geografia
Kryzysy międzynarodowe i wojny peryferyjne mają jeden pożyteczny skutek: uczą nas geografii!
Autor: anonim
Geografia
Każde miejsce leży tam, gdzie jest, od czasu kiedy pierwszy raz tam trafiło. To się nazywa geografia.
Autor: Terry Pratchett, Trzy wiedźmy
Polityka Prywatności