Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Fizyka i astronomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, przygotowują doktoranta do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w jednej z dyscyplin: fizyka, astronomia, biofizyka. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i trwają cztery lata. W szczególności mają na celu wdrożenie doktoranta do badan naukowych na najwyższym poziomie, przekazywanie mu najnowszej wiedzy i zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności i wrażliwości społecznej. Studia doktoranckie mają charakter indywidualny: doktorant od początku pracuje jako uczeń pod kierunkiem mistrza - opiekuna naukowego, który jest samodzielnym pracownikiem naukowym. W szczególności wyznacza on zadania, określa wykłady i seminaria, które doktorant winien zaliczyć, i nadzoruje pracę na bieżąco. Doktorant staje się członkiem zespołu badawczego, a temat jego pracy jest bezpośrednio związany z tematyką badań prowadzonych na Wydziale. W zależności od lokaty w rankingu doktorantów poszczególnych roczników mogą oni otrzymywać stypendia doktoranckie, ewentualnie zwiększone z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, a także inne rodzaje stypendiów przewidziane dla studentów trzeciego stopnia. Obowiązki doktoranta obejmują uczestnictwo w wykładach, prowadzonych na Wydziale lub w innych jednostkach lub uczelniach, zdawanie egzaminów, zaliczanie seminariów ogólnych i specjalistycznych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez zarządzenie Rektora UMK. Studia są zaliczone, jeśli obrona pracy doktorskiej odbywa się w trakcie ich trwania.
Astronomia
Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
Autor: Jean-Jacques Rousseau
Fizyka
Fizyka jest jak seks: pewnie, że może dawać jakieś praktyczne rezultaty, ale nie dlatego to robimy.
Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that’s not why we do it. (ang.)
Astronomia
Pan Jezus nie powiedział: „Poślę wam Ducha Pocieszyciela, aby pouczył was o torach Słońca i Księżyca”. Chciał przecież ukształtować chrześcijan, a nie astronomów.
Autor: św. Augustyn, Contra Felicem manichaeum, I, 10.
Polityka Prywatności