Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ekonomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, a pragną kontynuować naukę, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje studia III stopnia – studia doktoranckie. Wydział oferuje te studia w dwóch dyscyplinach: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu w trybie stacjonarnym. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów oraz przygotowują rozprawy doktorskie. Uczestnicy studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendiów oraz różnych form wspierania rozwoju naukowego. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej oraz aktywności organizacyjnej na rzecz Wydziału. Doktoranci nabywają podczas studiów umiejętności, dzięki którym potrafią: korzystać z literatury światowej z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu, interpretować zaobserwowane fakty z zakresu zarządzania, porównać i ocenić poglądy naukowe dotyczące badanego zagadnienia na podstawie studiów literatury, efektywnie zaprezentować swoje poglądy i prowadzić dyskusję naukową, interpretować związki zachodzące w ekonomii, przygotować publikacją naukową, zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu, pozyskiwać środki na badania naukowe oraz kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów.
Ekonomia
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ekonomia
Zły ekonomista widzi tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista spogląda także na konsekwencje dalsze i pośrednie. Zły ekonomista widzi tylko skutki, jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista bada także skutki, jakie polityka przyniesie wszystkim grupom
Autor: Henry Hazlitt
Ekonomia
Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować.
Autor: Friedrich August von Hayek, The Fatal Conceit: The Errors of Socialism, 1988r., ISBN 978-0-226-32066-3
Ekonomia
Zatrudnienie i sprawiedliwość społeczna budują trwałe podstawy dla ekonomicznej i politycznej stabilności, dobrobytu i pokoju.
Autor: Dominique Strauss-Kahn, krytykapolityczna.pl, 15 czerwca 2011
Polityka Prywatności