Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Ekonomia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Osobom, które uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, a pragną kontynuować naukę, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje studia III stopnia – studia doktoranckie. Wydział oferuje te studia w dwóch dyscyplinach: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu w trybie stacjonarnym. Studia trwają cztery lata, podczas których studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów oraz przygotowują rozprawy doktorskie. Uczestnicy studiów doktoranckich posiadają wszelkie prawa studenckie, w tym prawo do otrzymywania stypendiów oraz różnych form wspierania rozwoju naukowego. Uczestnicy studiów doktoranckich zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach praktyki zawodowej oraz aktywności organizacyjnej na rzecz Wydziału. Doktoranci nabywają podczas studiów umiejętności, dzięki którym potrafią: korzystać z literatury światowej z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu, interpretować zaobserwowane fakty z zakresu zarządzania, porównać i ocenić poglądy naukowe dotyczące badanego zagadnienia na podstawie studiów literatury, efektywnie zaprezentować swoje poglądy i prowadzić dyskusję naukową, interpretować związki zachodzące w ekonomii, przygotować publikacją naukową, zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu, pozyskiwać środki na badania naukowe oraz kreatywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów.
Ekonomia
Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr i uslug. Nie jest nauką ścisłą, lecz posługuje się aparatem matematycznym (głównie metody ilościowe). Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ekonomia
Przesadna uwaga poświęcana w indyjskich mediach ludziom sukcesu stworzyła fałszywie optymistyczny obrazek życia w Indiach. A ponieważ do grupy korzystającej na wzroście gospodarczym należą nie tylko biznesmeni, ale także artyści, intelektualiści i ludzie wolnych zawodów, zewsząd usłyszeć można optymistyczne relacje na temat fantastycznego indyjskiego sukcesu. Co jeszcze bardziej niepokojące, stosunkowo zamożna i opiniotwórcza część społeczeństwa łatwo może ulec pokusie, by traktować wzrost gospodarczy jako główny wskaźnik społecznego rozwoju. Martwię się, że ta iluzja sprawi, iż demokratyczna polityka nie będzie się koncentrować w należytym stopniu na rozwiązywaniu problemów społecznych nękających ogromne rzesze mieszkańców.
Autor: Amartya Sen, Czy Indie dogonią Chiny?, „Gazeta Wyborcza”, 4–5 czerwca 2011.
Ekonomia
Zatrudnienie i sprawiedliwość społeczna budują trwałe podstawy dla ekonomicznej i politycznej stabilności, dobrobytu i pokoju.
Autor: Dominique Strauss-Kahn, krytykapolityczna.pl, 15 czerwca 2011
Ekonomia
Uważam ekonomię za naukę regresywną, kryjącą się za zasłoną matematyki. Jej wsteczne poglądy umacnia filozoficzne filisterstwo, który skutkuje ograniczonym punktem widzenia na ludzką naturę. Ekonomiści rozmawiają ze sobą i prawie z nikim innym. To najbardziej wpatrzona w siebie ze wszystkich nauk społecznych, nadymająca się własnym poczuciem wyższości wobec bardziej „miękkich” dziedzin, które nie posługują się „liczbami”.
Autor: Robert Skidelsky, Keynes: Powrót mistrza, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 231.
Polityka Prywatności