Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Chemia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Studia Doktoranckie z zakresu Chemii (bezpłatne, stacjonarne) trwają cztery lata i kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora nauk chemicznych. Celem studiów doktoranckich z zakresu Chemii, stanowiących III stopień kształcenia, jest rozwój naukowy doktorantów w ramach specjalizacji realizowanych na Wydziale Chemii UMK, w szczególności przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy chemicznej, zapoznanie z nowoczesnymi technikami instrumentami oraz przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. Doktoranci realizują oryginalne tematy naukowo-badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora) korzystając z dostępnej na Wydziale Chemii aparatury unikalnej oraz naukowych baz danych. Studia obejmują następujące dziedziny: chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną, teoretyczną, analityczną, ochronę środowiska, chemię polimerów, żywności i nano- i biomateriałów oraz technologię chemiczną. Program studiów, oprócz przedmiotów obowiązkowych, obejmuje przedmioty do wyboru, umożliwiające zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z chemii, a także praktyki zawodowe (zajęcia dydaktyczne). Studia przygotowują absolwentów do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz w jednostkach produkcyjnych zorientowanych na innowacyjne technologie. Liczba miejsc stypendialnych ustalana jest przez Rektora UMK.
Chemia
Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.
Chemia
Nie, ta sztuczka się nie uda… Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość.
Autor: Albert Einstein
Chemia
Tylko szatan może pisać podręczniki chemiczne (…). Wszystko zmienia się tu co parę lat.
Autor: Jöns Jacob Berzelius
Chemia
Myślenie nie wyklucza emocji. Wręcz przeciwnie. Ja myślę o emocjach. Chcę zrozumieć ich pochodzenie. Stąd tyle chemii i molekuł w moich tekstach.
Autor: Janusz Leon Wiśniewski
Polityka Prywatności