Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Biologia

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Studia doktoranckie z zakresu biologii trwają cztery lata, kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora. Tematy badawcze realizowane w ramach studiów są zgodne z problematyką badań podejmowanych przez samodzielnych pracowników naukowych Wydziału. W praktyce oznacza to możliwość wyboru obiektu badań i realizowania doktoratu w bardzo szerokiej skali, od złożonego systemu ekologicznego, przez organizm, komórkę, do organelli komórkowych, molekuł i genów. Podejmowane problemy mogą dotyczyć opisu i wyjaśniania procesów biochemicznych i fizjologicznych u roślin, zwierząt i ludzi. Mogą to być badania teoretyczne, modelowe, jak też laboratoryjne i terenowe. Wyniki wielu podejmowanych badań mogą być wykorzystane w hodowli roślin i zwierząt, w rolnictwie, medycynie, także medycynie sądowej, jak też w rekultywacji zdegradowanych przez człowieka ekosystemów.