Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Bibliologia i informatologia

Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
Studia doktoranckie z zakresu bibliologii, dzięki którym absolwenci uzyskują stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, trwają cztery lata. Słuchacze w tym czasie przygotowują rozprawę doktorską, realizują program obejmujący zajęcia o charakterze podstawowym dla nauk humanistycznych i szczegółowym w zakresie bibliologii i informatologii oraz poszerzają umiejętności zawodowe i odbywają praktyki. Podejmowane tematy badawcze dotyczyć mogą między innymi: czytelnictwa, edytorstwa i sztuki książki, współczesnego rynku wydawniczego, dziejów prasy, biblioterapii, informatologii, współczesnego bibliotekoznawstwa i nowych technologii w bibliotekach.