Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Prawo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze

Celem studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS jest:

  • rozwijanie badań w zakresie nauk prawnych,
  • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry dla potrzeb nauki, praktyki i edukacji.

Do podstawowych obowiązków doktorantów należy realizowanie programu studiów doktoranckich, prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań z ich przebiegu oraz przygotowanie publikacji naukowych, przygotowanie do egzaminów doktorskich, przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.

Uczestnikami studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UMCS mogą być wyłącznie absolwenci prawa lub administracji z tytułem zawodowym magistra.

Tryb uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych regulują odrębne przepisy. Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, Wydział wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.

Studia doktoranckie realizowane są w czterech blokach specjalizacyjnych: administracyjnym, karnym, cywilnym i historyczno-teoretycznym.

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Polityka Prywatności