Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne

Problematyka badawcza na studiach doktoranckich obejmuje następujące dziedziny:

  • literaturoznawstwo polskie (historia literatury polskiej; literatura współczesna; teoria literatury; poetyka opisowa i historyczna; komparatystyka literacka; literatura popularna; publicystyka i krytyka literacka),
  • językoznawstwo polskie (historia języka polskiego; stylistyka; semantyka; leksykologia i pragmatyka językowa; frazeologia; dialektologia; etnolingwistyka; onomastyka; socjolingwistyka; język wartości; logopedia),
  • teatrologia (historia dramatu polskiego; historia teatru polskiego),
  • medioznawstwo (gatunki prasowe, radiowe, telewizyjne; etyka mediów; język reklamy),
  • metodyka nauczania (metodyka nauczania literatury polskiej; metodyka nauczania języka polskiego),
  • kulturoznawstwo (teoria kultury; kultura masowa; folklorystyka; filmoznawstwo).
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
Polityka Prywatności