Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Historia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie historii obejmuje:
  • historię starożytną,
  • historię Polski średniowieczną,
  • historię powszechną średniowieczną,
  • historię Polski nowożytną (XVI-XVIII w.),
  • historię powszechną nowożytną (XVI-XVIII w.),
  • historię Polski XIX w.,
  • historię powszechną XIX w.,
  • historię najnowszą Polski,
  • historię powszechną najnowszą,
  • metodologię historii.

W Instytucie Historii doktoranci, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czynnie uczestniczą w pracach badawczych i nabywają praktykę w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich. Doktoranci, realizując program studiów, mogą uczestniczyć w innych formach aktywności naukowej przez udział np. w pracy kół naukowych, w publikacji rezultatów badań, w konferencjach. Studia doktoranckie prowadzą do napisania rozprawy doktorskiej, jej obronienia i otrzymania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007
Historia
Historia jest siłą. Historię nie tylko stanowią wiarogodne zbiorowiska nagich faktów ale i pojęcia, jakie naród o swej własnej wyrabia historii.
Autor: Cyprian Kamil Norwid
Historia
(Gdyby) nos Kleopatry (był krótszy, inne byłyby losy świata)
Le nez de Cleopatre (s'il eut été plus court, toute la face de la terre aurait change) (fr.)
Polityka Prywatności