Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Fizyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko

Problematyka badawcza, którą można realizować na studiach:

z zakresu badań doświadczalnych:

  1. biofizyka (budowa i oddziaływanie cząsteczek, oddziaływania molekularne w układach nanoskopowych, oddziaływanie biomolekuł w regulacji fotosyntetycznego transferu energii, biofizyka membran lipidowych, spektroskopia pigmentów fotosyntetycznych),
  2. fizyka jonów i implantacji (oddziaływanie jonów z ciałem stałym, spektroskopia optyczna ciała stałego),
  3. fizyka nanostruktur (właściwości transportowe metalicznych nanostruktur, technologia i struktura elektronowa metalicznych nanostruktur (mikroskopia tunelowa i fotoemisja)),
  4. spektrometria mas (badanie stosunków izotopów trwałych w środowisku naturalnym, badanie wyróżnienia izotopowego w warunkach laboratoryjnych),
  5. zastosowanie metod jądrowych w badaniach ciał stałych (spektroskopia czasów życia pozytonów, badanie ośrodków porowatych, spektroskopia mossbauerowska);

z zakresu badań teoretycznych:

  1. astrofizyka i teoria grawitacji (fizyka słońca, astrofizyka relatywistyczna, matematyczna teoria czarnych dziur, kwantowa teoria pola w zakrzywionej czasoprzestrzeni),
  2. fizyka matematyczna (symetrie układów fizycznych, podstawy mechaniki kwantowej),
  3. teoria jądra atomowego (teoretyczna spektroskopia jądrowa, struktura jądra atomowego, teorie procesów jądrowych),
  4. teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, teoria układów skorelowanych i nieuporządkowanych, zjawiska transportowe w układach nanoskopowych, optyczne właściwości układów niskowymiarowych, kondensaty atomowe, transport elektronowy przez kropki kwantowe).
Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Fizyka
Fizyka rozszerza nasze horyzonty myślowe. Jest ona doskonałą szkołą naukowego myślenia, naukowego krytycyzmu i naukowej skromności.
Autor: Arkadiusz H. Piekara, Nayiaśnieyszemu y Naypotężnieyszemu Panu czyli o Nauki Horyzontach Dalekich
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Fizyka
Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Przestańmy mówić o praktycznych „zastosowaniach” fizyki. Fizyka bowiem nie „znajduje” zastosowania w technice, fizyka s t w o r z y ł a technikę, jest jej źródłem i istotą. I fizyka ciągle tworzy nowe techniki.
Autor: Arkadiusz Piekara, Nayiaśnieyszemu y Naypotężnieyszemu Panu czyli o Nauki Horyzontach Dalekich
Polityka Prywatności