Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Literaturoznawstwo, językoznawstwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Absolwenci studiów doktoranckich ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa znajdują zatrudnienie przede wszystkim jako pracownicy naukowi na wyższych uczelniach w kraju i za granicą, w instytucjach naukowo-badawczych, placówkach dyplomatycznych, szkołach średnich, muzeach itp.
Językoznawstwo
Językoznawstwo, inaczej lingwistyka (łac. linguistica) – dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka) i języki świata (ich filologie); działami językoznawstwa ogólnego są: fonetyka, fonologia, morfologia, pragmatyka, semantyka, składnia, słownictwo, słowotwórstwo.
Literaturoznawstwo
Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.
Polityka Prywatności