Studia doktoranckie

państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Kraków, Polska

Geologia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Absolwent studiów doktoranckich w zakresie geologii winien posiąść umiejętność rozwiązywania problemów naukowych w zakresie nauk o Ziemi. Powinien być metodycznie i warsztatowo przygotowany do prowadzenia badań w placówkach naukowych oraz do współpracy w zespołach badawczych, a także prowadzenia zajęcia dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Powinien opanować znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej i czynne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych.
Geologia
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
Polityka Prywatności