Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, nauki o sztuce

Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego mają w założeniu pomagać w realizacji badań naukowych, których uwieńczeniem jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Zarówno realizacja badań jaki pisanie pracy odbywa się pod opieką naukową pracowników naukowych Wydziału. Absolwenci naszych studiów stają się cenionymi specjalistami z zakresu antropologii kultury i etnologii, archeologii , historii, historii sztuki, historii i teorii muzyki oraz judaistyki. Realizacja programu studiów wymaga głębokiego zaangażowania się doktoranta w życie naukowe (krajowe i zagraniczne) uprawianej dziedziny wiedzy.
Archeologia - z greckiego jest to połączenie dwóch słów: ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary oraz -λογία -logiā – nauka, mowa. Jest to nauka odtwarzająca przeszłość społeczno-kulturową człowieka.