Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Stacjonarne studia doktoranckie „Między prawem a gospodarką" są odpowiedzią na rosnącą współzależność prawa i ekonomii. Prawo coraz częściej odsyła do kategorii przynależnych do innych dyscyplin badawczych, w tym ekonomii. Praktykowanie zawodu prawnika gospodarczego oraz prawnicze badania naukowe w coraz większym stopniu wymagają wiedzy interdyscyplinarnej, np. takie działy prawa gospodarczego, jak prawo konkurencji lub regulacja sektorów infrastrukturalnych, prawo finansowe wymagają od prawnika wiedzy specjalistycznej z zakresu ekonomii.
Polityka Prywatności