Studia doktoranckie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Sztuki plastyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Informatyka Społeczna - studia III stopnia to interdyscyplinarny program studiów doktoranckich o orientacji na badania stosowane. Jest to program o profilu badawczym, którego absolwenci będą mogli uzyskać po obronie tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Informatyki.

Informatyka Społeczna to nowa dziedzina informatyki, zajmujący się realizacją celów społecznych, stosowaniem pojęć społecznych, a także pozyskiwaniem danych do badań i analiz zjawisk społecznych. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, na styku pomiędzy takimi dyscyplinami naukowymi jak Informatyka, Socjologia, Psychologia, Ekonomia, Zarządzanie, Antropologia Kultury.

Badania prowadzone w dziedzinie Informatyki Społecznej koncentrują się na:
•    analizie zjawisk społecznych wykorzystujących technologie informacyjne oraz Internet
•    tworzeniu modeli zjawisk społecznych zapośredniczonych przez technologie Internetowe
•    tworzeniu nowych systemów informacyjnych, metod, narzędzi, algorytmów, które mają wspierać interakcje społeczne i realizować cele społeczne.

Wiele obecnie działających systemów informacyjnych w Internecie (przykładowo, większość popularnych platform Web2.0, takich jak FaceBook, Wikipedia, Youtube, ale także wyszukiwarki takie jak Google) stanowi część złożonych systemów, w ramach których przebiegają skomplikowane procesy społeczne. Elementami tych systemów są systemy informacyjne oraz procedury, protokoły, normy opisujące interakcje i procesy społeczne. Zadaniem Informatyki Społecznej jest zrozumienie oraz wspomaganie procesów społecznych. Informatyka Społeczne stawia diagnozę, że technologie mogą być dziś aktorami społecznymi, czyli mogą brać udział w procesach społecznych, reprezentować pojęcia społeczne (takie jak zaufanie, wiarygodność, sprawiedliwość, prywatność) oraz realizować cele społeczne (np. opiekę nad osobami starszymi, ochronę środowiska naturalnego).

Program przewiduje głęboką współpracę z przedstawicielami firm działającymi w obszarach będących w zakresie zainteresowań Informatyki Społecznej. Treść programu i przewidywane efekty kształcenia będą konsultowane z partnerami przemysłowymi programu. Tematyka prac badawczych podejmowanych przez doktorantów będzie w większości inspirowana potrzebami partnerów przemysłowych. Doktoranci uczestniczący w programie Informatyki Społecznej pozyskają umiejętności poszukiwane przez firmy będące partnerami programu oraz wezmą udział w trzech stażach w tych firmach. Oczekiwanym efektem jest zatrudnienie doktorantów w firmach na stanowiskach badawczo-rozwojowych po zakończeniu studiów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polityka Prywatności